Sayın Ziyaretçilerimiz,

Veri Sorumlusu olarak BNTPRO Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. “BNTPRO” tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili mevzuat gereğince Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır. Detaylı kişisel veri politikamız hakkında bilgi almak için https://www.bntpro.com/kvkk/gizlilik-ve-kisisel-veri-politikasi/ linkini ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizde kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi için https://www.bntpro.com/kvkk/cerez-politikasi/ linkini ziyaret edebilirsiniz.

1. Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kanun kapsamında, bu sitedeki iletişim formu aracılığıyla paylaşmış olduğunuz ad-soyad, elektronik posta adresiniz, iş ve/veya ev adresiniz telefon numaranız kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Söz konusu formu doldurarak bu verilerin aydınlatma metni kapsamında işlenmesine rıza göstermektesiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Bu kapsamda BNTPRO web sitesi aracılığıyla ya da çeşitli şekillerde elektronik ya da fiziki ortamda toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere uygun olarak ve devamında 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları dahilinde BNTPRO tarafından verilen ürün ve hizmetlerin pazarlanması, satışı, dağıtımı, bunlara yönelik ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi (fatura düzenlenmesi gibi), kampanyalar ya da ürün ve hizmetler ile ilgili bilgi almak için internette doldurulan bilgilendirme formları süreçlerinin yönetilmesi, satış sonrası hizmetlerin sunulması, online servis randevularının oluşturulması, markaya ilişkin önerilerin alınması, müşteri şikayetlerinin yönetilmesi ve zorunlu ya da ihtiyari diğer ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalandırılması amaçlarıyla işlenmektedir.

2. Kişisel Verilere ilişkin Tedbirler

Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz kişilerin erişimine maruz kalmamaları, üçüncü kişilerle paylaşılmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerini içeren idari tedbirler ile teknik anlamda güvenlik altyapı geliştirmelerini içeren teknik tedbirler uygulanmak suretiyle, yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri havuzundan çıkarılacaktır.

3. Veri Paylaşımı

BNTPRO, paylaşmış olduğunuz verilerinizi her hangi bir şekilde kanunen mecbur olduğu haller saklı kalmak kaydıyla üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.

4. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız.

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

İlgili mevzuat kapsamındaki bu taleplerinizi ve başvurlarınızı https://www.bntpro.com/kvkk/ilgili-kisi-basvurusu/ adlı internet adresinde yayınlanan BNTPRO Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda ve Veri Sahibi Başvuru Prosedürü’nde yer alan yöntemler ile gerçekleştirebilirsiniz.

BNTPRO Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

Veri Sorumlusu BNTPRO BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Adresi Değirmen Yolu Caddesi Çetinkaya Sok. N:16 Gürbüz Plaza 1. Kat Atasehir /İstanbul
Mersis No
İletişim Bilgileri Tel:02165770268 Faks: 02165740268
E-mail kvkk@bntpro.com
bntprobilgi@hs02.kep.tr