date 26 Kasım 2021

Lamp  Ağ Teknolojileri

Dijitalleşmenin zirve yaptığı çağımızda, bilgi sistemlerinin varlığı ve icra ettikleri fonksiyonlar tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar önemli bir duruma gelmiştir. Bilişim sistemlerinin emekleme zamanlarında, günler veya haftalar sürecek görevler için artık dakikalar mertebesi bile geç kalınmış olarak sayılabiliyor. Bilişim sistemleri operasyonel ve ticari faaliyetlerin vazgeçilmez bir parçası ve işlerin sürükleyicisi konumuna gelmiştir. Bu nedenledir ki kurumsal başarıları olumlu yahut olumsuz etkileyebilecek unsurların başında bilişim altyapıları gelmektedir.

verimlilik 4

Değişen dünyanın zorlu rekabet koşulları da göz önünde bulundurulduğunda, kurumsal başarıların en temel taşlarından birisi olarak, altyapıda hizmet veren bu sistemlerin operasyonlarının sorunsuz yürüyor olması yatmaktadır.

İyi bir altyapıyı efektif olarak yönetmenin temel şartlarını üç ana başlık altında toplayabiliriz.

  • Stabil operasyon
  • Operasyonel verimlilik
  • Değişimde çeviklik

 

Stabilite, Süreklilik ve Yedeklilik

Bu üç başlığın birincisi ve en önem arzedeni, altyapıda gerçekleşen tüm operasyonların problemsiz ve stabil olarak ilerliyor olmasıdır. Bugün bir online ticaret sitesinin müşteriye bakan ara yüzünün yahut bir üretim tesisinin kaynak planlamasının yapıldığı sisteminin bir saat erişilememesinde oluşan maddi ve itibari kayıpları, kurumların günlük/haftalık kazançlarından daha fazla olabilmektedir. Bu sebepledir ki operasyonların yürütüldüğü altyapının stabil olarak çalışması, sistemlerin ayakta kalma süreleri, yedeklilik senaryolarının olması ve gerektiğinde devreye girebilir olması, kurumsal başarılarda kritik rol oynamaktadır.

Yapılan kapsamlı araştırmalara göre, stabil operasyonu olumsuz etkileyen en büyük etmenlerin başında insan kaynaklı hatalar gelmektedir. Hafızalarımızdaki en güncel olay olarak, 2021 yılı Ekim ayında yaşanan Facebook grubuna ait tüm hizmet ve servislere erişememe probleminin kök nedenini incelediğimizde, insan kaynaklı yapılan konfigürasyon hataları silsilesi yatmaktadır.

Yönetilen sistemlerde bu tip insan hatasının ortaya çıkmasını tetikleyen birkaç alt sebep bulunmaktadır. Gerekli yetkinliğe sahip olmama, yapılacak işlemler ile ilgili prosedür eksikliği ve kişinin uhdesine bırakılan kararlar/konfigürasyonlar, hataları ortaya çıkaran sebeplerden bazılarını oluşturmaktadır.

 

Tekrarlı Operasyonlar, Verimlilik ve Çeviklik

Kurum ihtiyaçları gereğince, altyapıları yöneten bireyler günlük veya dönemsel tekrar eden işlemler gerçekleştirmektedir. Bu tekrarlı işlemlerin her seferinde manuel olarak yapılması, harcanan zaman göz önüne alındığında verimi düşüren bir başka unsur olmaktadır. Ek olarak her işlem tekrarı ise yeni bir hata olasılığını arttırmaktadır.

verimlilik 3

Donanımsal sistemlerin de artık yazılım tabanlı yönetimlere uygun şekilde tasarlanması, tekrarlı işlerde verimliliğe ciddi oranda katkıda bulunmaktadır. Bu operasyonların insan hatasına minimum mahal verecek şekilde gerçekleşmesi, iş yüklerinin otomatize sistemlere devredilip, insanların ise hataları kontrol eder pozisyona evrilmesi ile mümkün olabilmektedir.

Otomatize sistemler, altyapı yönetimlerini basitleştirmelerine ek olarak değişen ihtiyaçlara çabuk adapte olabilme imkanı da tanımaktadır. Değişen ihtiyaçların çabuk karşılanması, firmaların ticari olarak rekabet güçlerinin artmasına da olanak sağlamaktadır.

 

Otomasyon ve Orkestrasyon

Otomasyon terimi kavram olarak, “makine işlevlerinin insan gücünün yerini alması” manasına gelirken, orkestrasyon ise sistemler arasındaki mantıksal örgüyü kuran ve ortak akıl ile çalışmasını sağlanması olarak ifade edilebilir. Basitçe örneklendirmek gerekirse, bir enstrümanın kendi kendine çalmasının sağlanması otomasyon, farklı enstrümanların doğru harmonide çalmalarının sağlanması ise orkestrasyon olarak nitelendirilebilir.

Bu iki terimin bilişim dünyasında kullanımı ve uygulama alanları ise sıklıkla birbiriyle karıştırılmaktadır. İki terim birbirinden keskin hatlar ile ayrışmıyor olsalar bile, gerçek dünyada farklı uygulama şekillerinde hayat bulmaktadırlar. Örneğin bir cihazın her gün belli bir vakitte düzenli yedeğinin alınmasının sağlanması bir otomasyon örneği iken, cihazlardan bir probleme ait kayıt geldiğinde ilgili cihazın anlık yedeğinin alınıp, problem ile ilgili otomatik bir servis talebi açılması ise orkestrasyon olarak örneklendirilebilir.

Bir başka örnekte ise, farklı sistemler üzerindeki kapasite gereksinimini izleyip, ihtiyaca göre yeni kaynakları devreye alıp, bunların gerekli konfigürasyonlarını yapabilen bir orkestrasyon çözümü verilebilir. Böyle bir sistem kullanıcılarına ciddi bir çabukluk avantajı sağlarken, yapılandırmalardaki karışıklığın önüne geçerek olası hata paylarını ise minimize etmektedir.

Her iki özelliğin de sistemlerde kullanılması ile birlikte, yazının daha önceki bölümlerinde bahsedilen olumsuz unsurların bertaraf edilmesi, yahut etkilerinin minimize edilmesi sağlanabilmektedir. Otomasyon olanağı sağlayan bir yönetim yazılımı ile insan hatası minimuma indirilebilirken, tekrarlı operasyon gerektiren durumlarda ise ciddi bir verimlilik kazancı sağlanabilmektedir.

 

Peki ama Nasıl?

verimlilik 5

Bir ara yüz hayal edelim, veri merkezindeki ağ ekipmanları ile direk temasa geçebiliyor, günlük operasyonel görevleri ön tanımlı bir şekilde yerine getirebiliyor. Bununla yetinmeyip yeni kaynak ihtiyaçları için hazır taslak komut setleri hazırlayabiliyor, sistemi yönetenlere sadece değişken parametreleri girerek saniyeler mertebesinde satırlarca konfigürasyonu, onlarca farklı cihaza yapma imkanı sağlıyor. Daha da ileri giderek, devreye alınacak konfigürasyonun ön kontrolünü yaparak, mevcut konfigürasyon ile çakışabilecek herhangi bir değişikliği yapmayarak, olası hataların önüne geçiyor. Son olarak bir de kullandığımız bu ara yüz üzerinde, farklı cihazlar üzerinde çalıştırma ihtiyacı duyabileceğimiz izleme ve hata giderme komutlarını tek bir noktadan yapabilme imkanı da tanıyor. İşte bu özelliklerin tümünün bulunduğu bir ara yüz, yazının bundan önceki paragraflarında detayları ile bahsedilen dertlere çare olabilmektedir.

BNTPRO olarak örnekleme ve geliştirme fırsatı bulduğumuz bu çözümlerin detaylarını dinlemek isterseniz, bize iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.